Od lipca 2018 r. na terenie Przedszkola Samorządowego w Jedwabnie będzie realizowany projekt wspierający rozwój  kompetencji kluczowych przedszkolaków pt. Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Jedwabno (projekt partnerski nr RPWM.02.01.00-28-0078/17), realizowany w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020).
Dzieci będą uczestniczyły w dodatkowych zajęciach teatralnych, muzycznych, przyrodniczych oraz w zajęciach z robotyki. Zajęcia teatralne pozwalają odkrywać i rozwijać predyspozycje i uzdolnienia dzieci. Kształtują wyobraźnię, zachęcają do twórczego samodzielnego działania. Rozwijają pamięć, koncentrację, uczą współdziałania z innymi, zwiększają poczucie własnej wartości. Zajęcia z robotyki uczą logicznego myślenia, rozwijają wyobraźnię, kreatywność. Zajęcia muzyczne uwrażliwiają, umożliwiają wyrażanie emocji, rozwijają myślenie twórcze i kreatywność. Zajęcia przyrodnicze pozwolą dzieciom zdobyć wiedzę o otaczającym je świecie. Zajęcia rozwijają ciekawość świata, uczą logicznego myślenia, zachęcają do eksperymentowania. Uzupełnieniem tych zajęć będą zajęcia wyjazdowe w formie wycieczek (do Centrum Nauki Kopernik  i do ZOO w Warszawie oraz do Teatru Lalek i Filharmonii w Olsztynie). W realizację projektu będą włączeni również rodzice i nauczyciele.
Dzięki funduszom pozyskanym w ramach projektu powiększony zostanie plac zabaw oraz zakupiony sprzęt i pomoce do prowadzenia dodatkowych zajęć.
Wartość projektu, realizowanego od lipca 2018 r. do czerwca 2020 r., wyniesie 424 405,03 zł w tym dofinansowanie 360 738,19 zł. Projekt będzie realizowany  w Zespole Szkół w Jedwabnie przez Fundację Inicjatyw Nieformalnej Edukacji z Olsztyna w partnerstwie z Gminą Jedwabno.