GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDWABNIE

ul. 1 Maja 63, 12-122 Jedwabno

tel. 89/621 36 31, fax: 89/679 54 60

Kierownik tel. 727 793 532

Księgowość tel. 797 474 918

Pracownicy socjalni – 786 813 656 lub 786 813 658

e-mail: [email protected]

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek – piątek 07:00-15:00

Środa dzień wewnętrzny.

Celem działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest rozpoznawanie potrzeb mieszkańców i ich zaspokajanie ze środków otrzymanych z budżetu państwa oraz środków własnych gminy. Szczególną opieką pracownicy ośrodka otaczają ludzi w podeszłym wieku, schorowanych, samotnych, rodziny wielodzietne i samotne matki.

Punkt Pomocy Rodzinie

mieści się w Jedwabnie w budynku przy ul. 1 Maja 63, pok. nr 3.

Informacja telefoniczna: Sekretarz GKRPA 89/6213045 wew. 22

DYŻURY PEŁNIĄ:

Instruktor Terapii Uzależnień

  Terapeuta przyjmuje w pierwszy piątek miesiąca w godz. 10:00-12:30 oraz w trzeci piątek w godz. 14:00 – 16:30 

Pedagog

 Przyjmuje w każdy wtorek miesiąca w godz. 15:00 – 17:00

Pracownik socjalny

 Przyjmuje w każdy wtorek miesiąca w godz. 15:00 – 17:00

Psycholog

 Przyjmuje w drugą i czwartą środę miesiąca w godz. 16:00 – 19:00

Prawnik

 Przyjmuje w każdy poniedziałek miesiąca w godz. 12:00-15:00

 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH I POTRZEBUJĄCYCH POMOCY SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ UL.1 MAJA 63, POK NR 3
W PUNKCIE  POMOCY RODZINIE
W JEDWABNIE 

Punkt Pomocy Rodzinie w Jedwabnie prowadzi:

a) poradnictwo prawne dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz mieszkańców gminy Jedwabno,

b) poradnictwo terapeutyczne dla osób współuzależnionych oraz osób, które obecnie nie spożywają alkoholu, motywowanie osób uzależnionych oraz współuzależnionych do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego. prowadzenie indywidualnego poradnictwa i interwencji w zakresie pomocy osobom uzależnionym, członkom ich rodzin oraz mieszkańcom gminy Jedwabno, przedstawianie możliwości podjęcia leczenia odwykowego w najbliższej przychodni uzależnień,

c) szeroko rozumianą pracę socjalną z rodzinami, inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy w rodzinie, informacje o możliwości udzielania pomocy finansowej dla rodzin, przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu,

d) poradnictwo pedagogiczne dla rodzin potrzebujących takiego rodzaju pomocy, pomoc mieszkańcom gminy w utrzymaniu odpowiednich relacji rodzice-dzieci,

e) poradnictwo psychologiczne dla osób uzależnionych, członków ich rodzin oraz mieszkańców gminy Jedwabno, motywowanie osób uzależnionych oraz współuzależnionych do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego, wskazywanie i udostępnianie informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji w zakresie psychoterapii instytucji z terenu powiatu i województwa.


Klauzula Informacyjna RODO
„Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” – Dz.U. UE L 119. s.1), informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedwabnie, ul. Warszawska 63, 12-122 Jedwabno.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) – [email protected]
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań GOPS, wynikających z:
– ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1796),
– ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1952),
– ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2018 r., poz. 554),
– ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1851),
– ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r., poz. 1832),
– ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390),
– ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ((Dz.U. z 2017 r., poz. 2092),
– ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1697),
– ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii (Dz.U. z 2016 r., poz. 487),
– ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938),
– ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860)

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C i art.) oraz ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (art. 9 ust. 2 lit. g).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań lub wypełniania obowiązków ciążących na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.