W ramach projektu pn. Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej (Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013, oś priorytetowa 2  – Turystyka, Działanie 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej) powstał Punkt Informacji Turystycznej w Jedwabnie.

Punkt IT mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Jedwabnie, przy ul. 1 Maja 63.

Godziny otwarcia 9:00-17:00.

W ramach projektu zmodernizowany został regionalny system informacji turystycznej, którego zadaniem jest zwiększanie zainteresowania turystów i ukierunkowanie ruchu turystycznego na wskazane i promowane zasoby turystyczne regionu Warmii i Mazur, co z kolei przyczyni się do rozwoju gospodarczego województwa warmińsko ? mazurskiego.

Korzyści generowane przez realizację projektu wynikają:

– z zapewnienia dostępu do informacji turystycznej osobom niepełnosprawnym,

– z poprawy jakości świadczonych usług przez punkty informacji turystycznej (oznakowanie, wyposażenie w meble i sprzęt komputerowy, prace modernizacyjne, dostęp do mGuide),

– z podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu,

– z możliwości bezpłatnego korzystania z sieci Internet.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!