ZAPYTANIE OFERTOWE

w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
Gmina Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno

w ramach projektu pt. ?Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedwabno? (nr Projektu: WND-POKL.09.01.02-28-179/11)

w ramach realizacji projektu ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” w ramach POKL – Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

w dniu 28 grudnia 2011 r. Gmina Jedwabno
ogłasza otwarty nabór ofert do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w
Jedwabnie na następujące stanowiska:
1. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania dla 8 uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych 1 grupa ? 30 godzin
2. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania dla 8 uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych 2 grupa ? 30 godzin
3. Nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające zainteresowania dla 8 uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych 3 grupa ? 30 godzin
4. Nauczyciel prowadzący zajęcia dla 8 uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 1 grupa ? 30 godzin
5. Nauczyciel prowadzący zajęcia dla 8 uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 2 grupa ? 30 godzin
6. Nauczyciel prowadzący zajęcia dla 8 uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 3 grupa ? 30 godzin
7. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe dla 8 uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 1 grupa ? 30 godzin
8. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe dla 8 uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 2 grupa ? 30 godzin
9. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe dla 8 uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 3 grupa ? 30 godzin
10. Nauczyciel logopeda prowadzący zajęcia dodatkowe dla 4 uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy 1 grupa ? 30 godzin
11. Nauczyciel logopeda prowadzący zajęcia dodatkowe dla 4 uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy 2 grupa ? 30 godzin
12. Nauczyciel logopeda prowadzący zajęcia dodatkowe dla 4 uczniów z zburzeniami rozwoju mowy 3 grupa ? 30 godzin
13. Nauczyciel prowadzący zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla 10 dzieci z wadami postawy 1 grupa ? 30 godzin
14. Nauczyciel prowadzący zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla 10 dzieci z wadami postawy 2 grupa ? 30 godzin
15. Nauczyciel prowadzący zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla 10 dzieci z wadami postawy 3 grupa ? 30 godzin (filia szkoły podstawowej w Nowym Dworze)

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie, w zamkniętych kopertach, ofert w terminie do dnia 09.01.2012 r. do godz. 10.00, pokój nr 20 /Sekretariat/ Urzędu Gminy w Jedwabnie, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno z dopiskiem ?Dotyczy naboru na stanowisko ……………………….. (wpisać właściwe stanowisko) w celu realizacji projektu ?Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedwabno?

Uwaga! Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Jedwabnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zespole Szkół w Jedwabnie osobiście lub telefonicznie 89/ 62 13 078. Osoby do kontaktu: Mariusz Dobrzyński ? dyrektor ZS lub Elżbieta Sochacka ? wicedyrektor ZS w Jedwabnie.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku: .DOC lub .PDF