Co roku w Urzędzie Gminy w Jedwabnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie na usuwanie azbestu z terenu gminy ze Środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach programu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Dotacje udzielane są jednostkom samorządu terytorialnego na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów, których właścicielami są jednostki samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa, osoby fizyczne, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. Wyżej wymienieni beneficjenci składają wniosek w ustalonym terminie do Urzędy Gminy, tak też zrobiła wspólnota mieszkaniowa budynku nr 1 na ul. Leśnej w Jedwabnie i obecnie usuwany jest eternit z dachu ich budynku. Dofinansowaniem objęty jest demontaż, pakowanie, załadunek, transport i utylizacja przez składowanie wyrobów azbest (płyty azbestowe-cementowe faliste). Dofinansowaniem nie objęte są koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych oraz dotacja ta nie obejmuje wnioskodawców, którzy we własnym zakresie dokonali czynności demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji 85% kosztów kwalifikowalnych ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Olsztynie. Serdecznie zachęcamy do składania wniosków na usuwanie azbestu z terenu gminy w przyszłym roku.