Jedwabno dnia 03.01.2014 rok

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Jedwabno zaprasza do składania ofert na wykonanie prac kominiarskich w budynkach stanowiących mienie Gminy Jedwabno.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Jedwabno
ul. Warmińska 2
12-122 Jedwabno
e-mail: [email protected]
tel. (089) 6213045
fax. (089) 6213094

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac kominiarskich dla Gminy Jedwabno według poniższego harmonogramu i dla poniżej podanych budynków:

2.1 Dla następujących budynków:
Jedwabno ul. 1 Maja 26;
Jedwabno ul. 1 Maja 21;
Jedwabno ul. 1 Maja 41;
Jedwabno ul. 1 Maja 63 (Gminny Ośrodek Kultury);
Jedwabno ul. 1 Maja 67;
Jedwabno ul. 1 Maja 75;
Jedwabno ul. Odrodzenia 13/1;
Jedwabno ul. Polna 1A
Jedwabno ul. Warmińska 4;
Jedwabno ul. Warmińska 6;
Jedwabno ul. Warmińska 8;
Jedwabno ul. Warmińska 10;
Jedwabno ul. Warmińska 6A;
Jedwabno ul. Warmińska  8A;
Jedwabno ul. Warmińska 2 (Budynek administracyjny UG wraz z remizą OSP Jedwabno);
Jedwabno ul. Wielbarska 5 (Budynek biurowo mieszkalny, Ośrodek Zdrowia);
Narty ul. Długa 17;
Narty ul. Długa 24;
Kot 29;
Kot 25;
Kot 39;
Burdąg 46a;
Burdąg 47;
Małszewo 60;
Waplewo 8;
Witówko 15;
Piduń 3;
Nowy Dwór 37 (kotłownia olejowa ? budynek mieszkalny, biblioteka, świetlica wiejska);
Burdąg – świetlica wiejska (ogrzewanie elektryczne);
Lipniki – świetlica wiejska (ogrzewanie elektryczne);
Małszewo – świetlica wiejska (ogrzewanie centralne);
Narty, ul. Długa 37 -świetlica wiejska (piecyki gazowe);
Szuć ? świetlica wiejska (ogrzewanie za pomocą kominka);
Witowo ? świetlica wiejska (ogrzewanie centralne);
wykonanie następujących prac:
przeprowadzenia jeden raz w roku kontroli przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych – do 31.05.2014 roku;
sprawdzenia jeden raz w roku prawidłowości połączeń do przewodów kominowych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych ? do 31.05.2014 roku;
czyszczenie dwa razy w roku przewodów spalinowych: pierwszy raz – do 30.06.2014 roku,  drugi raz – do 31.12.2014 roku;
czyszczenie cztery razy w roku przewodów dymowych ? w każdym kwartale po jednym razie;
czyszczenie jeden raz w roku przewodów wentylacyjnych  –  do 31.05.2014 roku;
udrożnienie przewodów.

2.2. Dla następujących budynków wykonanie prac polegających na przeglądzie i czyszczeniu jeden raz w roku przewodów wentylacyjnych –  do 31.05.2014 roku:
Jedwabno ul. Warmińska 4;
Jedwabno ul. Warmińska 6;
Jedwabno ul. Warmińska 8;
Jedwabno ul. Warmińska 10;
Jedwabno ul. Warmińska 6A;
Jedwabno ul. Warmińska 8A;
Jedwabno ul. Polna 1A;
Jedwabno ul. Warmińska 2 (Budynek administracyjny UG wraz z remizą OSP Jedwabno);
Jedwabno ul. Wielbarska 5 (Budynek biurowo mieszkalny, Ośrodek Zdrowia);
Jedwabno ul. 1 Maja 63 (Gminny Ośrodek Kultury).

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zgodnie z harmonogramem prac zawartym w punkcie 2 zapytania ofertowego.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr1).

5. WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOM
Oferent powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniach wykonawczych.

6. KRYTERIUM WYBORU OFERENTA
Kryteria oceny złożonych ofert: – cena oferty brutto w PLN   –    100%

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać na adres siedziby Urzędu Gminy Jedwabno, ul. Warmińska 2,         12-122 Jedwabno w terminie do dnia 24.01.2014 roku do godz.1300.

 

 

Pełna treść ogloszenia w załączniku!