Informacja Wójta Gminy Jedwabno dotycząca uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu z terenu gminy Jedwabno w roku 2013 (plik PDF do pobrania)

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek (plik DOC do pobrania).
2. Załączniki:
a) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, z której ma być usuwany azbest oraz zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem).
b) Dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Szczycieńskiego wraz z adnotacją o nie wnoszeniu sprzeciwu.
c) Informacja o wyrobach zawierających azbest (plik DOC do pobrania ).
d) Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (plik DOC do pobrania)

Termin złożenia wniosku:
Do 18 marca 2013 r.
Miejsce złożenia:
Sekretariat Urzędu Gminy
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Terenowej
pok. nr 13
tel.89 621 30 45 wew. 13

Inne dokumenty do pobrania:
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.