Przypominamy o OBOWIĄZKACH właścicieli i opiekunów psów:
Opiekę nad psem należy sprawować w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi.

1. Osoby utrzymujące koty, psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego; ponoszą one pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt.
2. Na osoby utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności psy nakłada się następujące obowiązki:
a) nie wprowadzać psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier, zabaw, piaskownic dla dzieci,
b) usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta domowe na klatkach schodowych i w pomieszczeniach użytku publicznego,
c) psy prowadzić na smyczy przy czym pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec,
d) zabrania się wypuszczania psów bez uwięzi poza teren ogrodzenia posesji,
e) zabrania się wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp. postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psa przewodnika.

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów biegających bez opieki na terenie naszej gminy chcielibyśmy przypomnieć mieszkańcom o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Uchwały Rady Gminy Jedwabno Nr XXVII/169/06 z dnia 19 października 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabno. Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym, a kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń podlega karze grzywny do 250 zł.