Otwarty konkurs ofert

Wójt Gminy Jedwabno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na powierzeniu:

 

  1. 1.    Rodzaj zadania

1.1 Przygotowanie koncepcji i adaptacja budynku na środowiskowy dom samopomocy na terenie Gminy Jedwabno dla 40 podopiecznych od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 r.

1.2. Prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla 40 podopiecznych od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

  1. 2.    Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

2.1. Zgodnie z decyzją Nr FK-I.3111.2.117.2012 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23.07.2012 r. na realizację zadania opisanego w pkt 1.1. przeznacza się w 2012 r. kwotę 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

2.2 Dotacja na zadanie określone w pkt 1.2. jest uchwalona na każdy rok kalendarzowy w wysokości po przeliczeniu na jednego uczestnika Środowiskowego Domu Samopomocy na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. W 2012 r. wysokość miesięcznej dotacji na jednego podopiecznego w środowiskowym domu samopomocy wynosi 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100).

 

  1. 3.    Zasady przyznawania dotacji:

3.1. Dotacja przyznana na realizację zadania określonego w pkt 1.1. będzie przekazana w terminach określonych w umowie na realizację zadania publicznego. Termin przekazania dotacji uzależniony będzie od terminów przekazania dotacji z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na rachunek Gminy Jedwabno.

3.2. Dotacja przyznana na realizację zadania określonego w pkt 1.2. będzie przekazana na rachunek wybranego oferenta do 10 każdego miesiąca z góry, począwszy od stycznia 2013 r.

 

  1. 4.    Termin i warunki realizacji zadania.

4.1. Termin realizacji zadania określonego w pkt 1.1 ? od dnia podpisania umowy na realizację zadania do dnia 31 grudnia 2012 r.

4.2. Termin realizacji zadania określonego w pkt 1.2. – od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

4.3. Warunkiem realizacji zadania jest złożenie oferty i podpisanie umowy zgodnych z załącznikami nr 1 i 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

 

  1. 5.    Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać do dnia 28.08.2012 r. do godz. 10.00 w sekretariacie (pokój nr 20) Urzędu Gminy w Jedwabnie przy ul. Warmińskiej 2, w zamkniętej kopercie z opisem:

 

?OTWARTY KONKURS OFERT NA PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI I ADAPTACJĘ BUDYNKU NA TERENIE GMINY JEDWABNO  W ROKU 2012 ORAZ PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LATACH 2013-2016″

 

  1. 6.    Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty

6.1. Tryb i terminy wyboru oferty:

– otwarcie ofert nastąpi do dnia 28.08.2012 r. o godz. 11.00.

– oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Jedwabno

– oferty nie zawierające wszystkich wymaganych elementów podlegają odrzuceniu.

– konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Jedwabno po zapoznaniu się z opinią Komisji w terminie do dnia 30.08.2012 r.

–  ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jedwabnie, stronie internetowej www.jedwabno.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

– o wynikach konkursu niezwłocznie zostaną poinformowane podmioty, które złożyły oferty.

6.2. Kryteria stosowane przy wyborze oferty:

–  możliwość realizacji zadania przez organizację

– przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania (ocena rzetelności kosztorysu adaptacji budynku pod kątem zakresu prac)

–  jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób realizujących zadanie (ocena koncepcji adaptacji budynku na cele prowadzenia środowiskowego domu samopomocy pod kątem możliwości rozpoczęcia zajęć z 40 podopiecznymi w dniu 1 stycznia 2013 r. oraz ocena koncepcji adaptacji budynku pod kątem osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2014 r. standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586),

–   udział środków własnych

– planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji

–  analizę i ocenę zadań realizowanych przez organizację w latach poprzednich (w tym doświadczenie)

 

  1. 7.    Zrealizowane przez Gminę Jedwabno w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

2012 r. jest pierwszym rokiem w którym zostaną przekazane środki finansowe na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dla podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 w/w ustawy.

 

  1. 8.    Wymagane dokumenty:

8.1. Oferta zgodna z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącego realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25).

8.2. Do oferty należy załączyć:

– aktualny odpis z KRS

– sprawozdanie merytoryczne z działalności za poprzedni rok,

– ostatnie zatwierdzone przez organy wewnętrzne sprawozdanie finansowe,

– statut

– koncepcję adaptacji budynku na środowiskowy dom samopomocy na terenie Gminy Jedwabno dla 40 podopiecznych wraz z harmonogramem prac i kosztorysem,

– harmonogram i kosztorys prac dostosowania w/w budynku do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1585)

– kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzona działalność.

 

ZAŁĄCZNIKI: 

[attachments docid=”3533″]

[attachments docid=”3534″]

[attachments docid=”3535″]

[attachments docid=”3536″]