Miło Nam poinformować Państwa, że Gmina Jedwabno pozyskała środki w ramach konkursu nr RPWM.05.01.00-IZ.00-28-002/20 Osi Priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów działania 5.1 Gospodarka odpadowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na projekt „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jedwabnie” w kwocie 1.450.352,62 zł.

Całkowity koszt projektu wynosi 2.098.745,56 zł.

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) z docelowym wybudowaniem:
– kontener socjalno – biurowy,
– dwóch budynków garażowo – magazynowych
– kwater (wiat) na odpady (2 szt.)
Podział kwater (wiat) na odpady:
a) zmieszane remontowe
b) czysty gruz
c) popiół
d) bioodpady
e) opony
f) elektrośmieci
g) odpady gabarytowe
h) metale

– budynku magazynowego
– utwardzonego placu (miejsca) na pojemniki na chemikalia (szczelny zamknięty pojemnik o poj.min.150 l),tworzywo sztuczne (5 pojemników o poj. 1100 l. koloru żółtego), szkło (5 pojemników o poj. 1100 l. koloru zielonego) i papier (5 pojemników o poj. 1100 l. koloru niebieskiego) oraz na leki, baterie i świetlówki (3 szt. szczelnych zamkniętych pojemników o pojemności 150 l każdy)
– miejsce na 2 kontenery o konstrukcji stalowej na hak
– nasadzenia zieleni izolacyjnej
– utwardzenie terenu
– ogrodzenie terenu wraz z bramami wjazdowymi
– monitoring i oświetlenie zewnętrzne
– sieć wodociągowa i przyłącze wodociągowe, sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączem i montażem przepompowni ścieków, przyłącze energetyczne, kanalizacja deszczowa
– wyposażenie PSZOK.