W piątek dnia 25.09.2020 roku w miejscowościach Nowe Borowe oraz Lipniki miało miejsce uroczyste otwarcie dróg. W uroczystości uczestniczyli: Wojewoda Warmińsko – Mazurski Pan Artur Chojecki, Wójt Gminy Jedwabno Pan Sławomir Ambroziak, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Elżbieta Brzóska, Sekretarz Gminy Jedwabno Pani Danuta Drężek, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie Pan Adam Roczniak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jedwabno Pan Marek Trędowski, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie Pan Szczepan Worobiej, Radna Gminy Jedwabno Pani Marianna Szydlik, Radna Gminy Jedwabno Pani Iwona Arbatowska, Sołtys Sołectwa Nowe Borowe Pan Tadeusz Bajurko, Sołtys Sołectwa Lipniki Pani Halina Jaśniewicz, Pani Barbara Kiwicka, Pani Lena Karwaszewska, Pan Mariusz Kulas oraz mieszkańcy miejscowości Nowe Borowe i Lipniki.

W przemówieniach niejednokrotnie podkreślano rolę zawartych porozumień i istocie harmonijnej współpracy, dzięki której udało się zrealizować tak ważne inwestycje drogowe. Sołtysi miejscowości w imieniu swoim oraz mieszkańców serdecznie dziękowali za tak istotne dla nich zrealizowane przedsięwzięcia. W obu miejscowościach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi , a także poświęcenie dróg przez Księdza Proboszcza Romana Lompę.

 

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki”

Finansowanie:

Całkowita wartość zadania – 1.229.898,96 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – 614.949,48 zł (50%)

Środki własne Gminy Jedwabno – 614.949,48 zł (50%)

Kontynuacja zadania, jakim jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lipniki, pozwoliła w znacznym stopniu uwolnić mieszkańców od wykluczenia socjalnego i komunikacyjnego, ponieważ ułatwiła im kontakt i komunikację . Przedmiotowa droga gminna dotychczas była wykonana z płyt żelbetonowych typu MON. Konstrukcja wykonanej drogi głównej i zjazdu indywidualnego zawiera: warstwę ścieralna z betonu asfaltowego- 4cm, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego- 5cm, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie- 20cm, warstwę ulepszonego podłoża z kruszywa nat. 20cm oraz podłoże gruntowe. Szerokość jezdni bitumicznej – 5m. Pobocze zaprojektowane zostało z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, o szerokości 2×0,75m. Długość przebudowanej drogi to ok. 1107 m.

 

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Borowe o długości około 530 mb”

Finansowanie

Całkowita wartość zadania – 489.908,75 zł

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych – 163.436,34 zł

Środki własne Gminy Jedwabno – 163.436,34 zł

w ramach zadania dla Wykonawcy zostały naliczone kary umowne w wysokości 111.293,91 zł

w ramach zadania wystąpiły koszty niekwalifikowane w wysokości 51.742,16 zł

Droga gminna nr 194035N znajduje się w miejscowości Nowe Borowe w Gminie Jedwabno i posiada jezdnię szerokości 4,5 – 6,0 m. Wzdłuż drogi zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i gospodarcza. Droga stanowi jedyne połączenie dojazdowe do posesji oraz dużego kompleksu leśnego na wschód od rzeki Omulew, na której na tym odcinku nie ma żadnego mostu, co znacząco utrudnia komunikację. Droga przebiega w granicach administracyjnych Gminy Jedwabno i łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 545. Przebudowywana droga gminna dotychczas posiadała nawierzchnię z kruszywa naturalnego. Konstrukcja wykonanej nowej nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 5 cm, podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 22 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 15 cm, podłoże G1. Wykonano chodnik z kostki betonowej przy zatoce autobusowej.