Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)

Wójt Gminy Jedwabno
ogłasza konkurs ofert o dotację na realizację zadań publicznych w 2012 roku z zakresu:

1) wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.
2) integracji/reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w połączeniu z turystyką i krajoznawstwem;

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

Załączniki:
Informacja o konkursie
Formularz_oferty.doc
Formularz_sprawozdania.doc
Wzor_sprawozdania.pdf
Wzor_umowy.pdf
Program_pozytku_publicznego.doc

Informujemy że dnia 23.04.2012 zmienione zostały druki. Za zaistniałe zamieszanie serdecznie przepraszamy.