Komunikat w związku z  oceną ofert w związku z konkursem o udzielenie dotacji na tzw. wkład własny w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w 2012r., z zakresu:
1. wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
2. integracji/reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w połączeniu z turystyką i krajoznawstwem.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 18/2012 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 29.03.2012, w sprawie powołania Komisji oceniającej oferty na wykonanie zadań publicznych w 2012r., dokonała oceny merytorycznej 2 ofert złożonych w przedmiotowym konkursie:

– OSP Szuć, Szuć 41A, 12-122 Jedwabno: „Przygotowanie i wydanie książki pt. Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Jedwabno, służbie ludzi i przyrody. Oferta nie wpisuje się w realizację zadań publicznych w 2012r., w ogłoszonym konkursie z dnia 14.03.2012r. Tym samym nie realizuje zadań wspieranych w ramach Programu, co skutkuje jej odrzuceniem.
– OSP Szuć, Szuć 41A, 12-122 Jedwabno: „Przygotowanie i prowadzenie na festynach w Gminie Jedwabno stoiska edukacyjnego w zakresie ekologii i gospodarki odpadami”. Oferta nie wpisuje się w realizację zadań publicznych w 2012r., w ogłoszonym konkursie z dnia 14.03.2012r. Tym samym nie realizuje zadań wspieranych w ramach Programu, co skutkuje jej odrzuceniem.

Pozostałe oferty tj.:

– Stowarzyszenia Kulturalne „Tanecznik”,  Mazurska 11, 12-122 Jedwabno: „Obchody XXX-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Jedwabno”;
– Stowarzyszenia „Nasze Dzieciaki”, Warmińska 8a/8, 12-122 Jedwabno: „Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej w połączeniu z turystyką i krajoznawstwem”;
– Stowarzyszenia Przyjaciół Witowa „SPW”, Witowo 18/1, 12-122 Jedwabno: „Nasza Świetlica- Miejsca zabaw i odpoczynku”;
– Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Rekownica, Rekownica 15, 12-122 Jedwabno: „Budowa wiaty integracyjnej dla mieszkańców wsi Rekownica”

nie zostały dopuszczone do etapu oceny merytorycznej w związku z istotnymi brakami formalnymi, uniemożliwiającymi dalszą analizę (brak załączników określonych w specyfikacji, załączniki nieaktualne).

W nawiązaniu do powyższych żaden ze złożonych projektów nie został pozytywnie zaopiniowany do wsparcia, w ramach przedmiotowego konkursu. Środki przeznaczone w budżecie Gminy na realizację zadań publicznych, zostaną rozdysponowane w ramach następnego naboru. Planowany czas jego rozpoczęcia: połowa kwietnia 2012r. Wszelkie informacje na ten temat znaleźć będzie można na stronie BIP oraz www. jedwabno.pl