Zapraszamy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Jedwabno Nr XXXIX/229/10 z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów normatywnych, konsultacje przeprowadza się w przypadku skierowania pod obrady Rady Gminy Jedwabno projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych oraz projektów programów współpracy z tymi organizacjami. Konsultacje przeprowadza  się w celu poznania opinii organizacji.
Swoje opinie oraz uwagi dotyczące projektu Programu mogą Państwo wyrazić przesyłając pisemną opinię wiadomością elektroniczną na adres [email protected] w terminie od dnia 22 października 2018 r. do dnia 7 listopada 2018 r. (w tytule konsultacje NGO) lub na spotkaniu w dniu 7 listopada 2018 r. o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedwabnie.
Wszelkich informacji w powyższej sprawie udziela Referat Promocji, Informatyki i Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy w Jedwabnie, a osobą upoważnioną do kontaktu jest Pani Izabela Zapadka, Kierownik Referatu.
Konsultacje ogloszenie
Program_2019 do konsultacji