Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Jedwabnie jest Wójt Gminy Jedwabno.

 2. Kontakt: Urząd Gminy w Jedwabnie, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno,
  adres e-mail:
  [email protected]. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Cezary Szczepańczyk, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub w siedzibie administratora.

 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Celem zbierania danych jest ich przetwarzanie w celu realizacji zadań publicznych na warunkach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e. W przypadkach szczególnych mogą być przetwarzane na podstawie art.9 ust.2 lit. a, c RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  b) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów podpisanych
  z administratorem.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:
  – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  – przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku kiedy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    
  f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – istnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,
  – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. 

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje jej prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 2. Pani/Pana dane nie będą służyły do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Klauzula informacyjna dla osób których dane osobowe są zbierane w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą.

Na podstawie art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Jedwabnie jest Wójt Gminy Jedwabno.

2. Kontakt: Urząd Gminy w Jedwabnie, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno, adres e-mail: [email protected]. Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Cezary Szczepańczyk, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub w siedzibie administratora.

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Celem zbierania danych jest ich przetwarzanie w celu realizacji zadań publicznych na warunkach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e. W przypadkach szczególnych mogą być przetwarzane na podstawie art.9 ust.2 lit. a, c – ogólnego rozporządzenia RODO.

5. Kategoria przetwarzanych danych jest związana bezpośrednio ze zbiorem, z którego dane są pozyskiwane.

6. Pana/Pani dane osobowe pozyskano z rejestrów centralnych: REJESTR PESEL, REJESTR MIESZKAŃCÓW, REJESTR DOWODÓW OSOBISTYCH, GEOPORTAL, CEiDG, BAZA AZBESTOWA, SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ, REJESTR STANU CYWILNEGO,

7. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

1) sprostowania (poprawienia) danych,

2) ograniczenia przetwarzania danych,

3) dostępu do danych,

4) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO

2) usunięcia danych,

3) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10. Pobrane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko urzędy i instytucje upoważnione z mocy prawa.

11. Dane osobowe będą przechowywane okresach przewidzianych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. nr 14, poz. 67 ze zmianami).

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA: MONITORING WIZYJNY

1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego jest Wójt Gminy Jedwabno. Kontakt: Urząd Gminy w Jedwabnie, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno, adres e-mail: [email protected].
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres administratora.
3. Monitoringiem wizyjnym w objęto: Halę Sportową przy ul. Polnej 1 oraz teren Parku przy ul. 1 Maja.

4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym.
5. Dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz na podstawie art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) i na postawie art.222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.
6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 35 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.

7. W niektórych sytuacjach Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane. Będziemy przekazywać dane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa np. Policja, Prokuratura w związku z prowadzonymi postępowaniami.
8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Zapis z monitoringu nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764).

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska).

Tożsamość administratora.

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedwabnie administratorem jest Wójt Gminy Jedwabno, mający siedzibę w Jedwabnie (12-122) przy ul. Warmińskiej 2.

Dane kontaktowe administratora.

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email [email protected], formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Jedwabno można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych.

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email [email protected], lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Jedwabno wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna.

Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

sporządzenia aktu urodzenia dziecka,

sporządzenia aktu małżeństwa,

sporządzenia aktu zgonu,

przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa,

przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia,

przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko,

przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion,

przyjęcie zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego,

wydania zaświadczenia o stanie cywilnym,

wydania odpisu aktu stanu cywilnego,

wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą,

wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,

wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,

sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego,

realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą,

realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach,

realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska,

dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie,

wydania dokumentów z akt zbiorowych,

migracji aktów do rejestru stany cywilnego,

wydania decyzji administracyjnej z zakresu rejestracji stanu cywilnego,

unieważnienia dowodu osobistego,

wymeldowania osoby zmarłej z miejsca zamieszkania,

zameldowania,

nadania numeru PESEL i wydania zaświadczenia o nadanym nr PESEL,

aktualizacji rejestru PESEL,

wykonania fotokopii aktu stanu cywilnego,

sporządzenia testamentu, o którym mowa a art. 951 ustawy Kodeks cywilny,

przygotowania projektu wniosku o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie, o którym mowa w art. 30 ustawy o orderach i odznaczeniach.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Odbiorcy danych.

Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Okres przechowywania danych.

Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:

1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia;

2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

Prawa podmiotów danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Źródło pochodzenia danych osobowych.

Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:

– kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;

– kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

Tożsamość administratora.

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5, odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedwabnie administratorem jest Wójt Gminy Jedwabno, mający siedzibę w Jedwabnie (12-122) przy ul. Warmińskiej 2.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email [email protected], formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Jedwabno można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email [email protected], lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Jedwabno wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

wydania Pani/Panu dowodu osobistego,

unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:

zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,

zmiany danych zawartych w dowodzie,

upływu terminu ważności dowodu,

utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.

uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

Odbiorcy danych.

W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

Okres przechowywania danych.

Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.

Prawa podmiotów danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Źródło pochodzenia danych osobowych.

Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:

organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności).

Tożsamość administratora.

Administratorami są:

1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,

2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5, odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jedwabnie administratorem jest Wójt Gminy Jedwabno, mający siedzibę w Jedwabnie (12-122) przy ul. Warmińskiej 2.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email [email protected], formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Wójtem Gminy Jedwabno można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email [email protected], lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt Gminy Jedwabno wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

zarejestrowania w związku z:

nadaniem lub zmianą numeru PESEL,

zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,

zmianą obywatelstwa,

wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,

zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,

rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:

zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski

uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL,

usunięcia niezgodności w danych,

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

Okres przechowywania danych.

Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

Prawa podmiotów danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Źródło pochodzenia danych osobowych.

Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego, organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty, wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,

wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych.

Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności

 

Klauzula informacyjna dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, których dane osobowe przetwarzane są przez Urząd Gminy w Jedwabnie.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jedwabno z siedzibą w Jedwabnie (12-122), ul. Warmińska 2. Kontakt z administratorem możliwy jest pisemnie na adres siedziby lub na adres poczty e-mail: [email protected]

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Cezary Szczepańczyk, adres e-mail: [email protected] lub pisemnie w siedzibie administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c),
w celu realizacji zadań związanych z obsługą organizacyjną i finansową jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą m.in.: lekarze, placówki medyczne i laboratoria, którym zlecono badania, firmy ubezpieczeniowe, Starostwo Powiatowe w Szczytnie, firmy szkoleniowe, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych jednak nie krócej niż przynależność Pani/Pana do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, a następnie dla wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym.

6. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie m.in. brak możliwości wykonania bezpłatnych badań lekarskich, szkoleń, wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym oraz wypłaty ekwiwalentu i wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Regulamin monitoringu wizyjnego w Gminie Jedwabno.

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994) art. 9a, art.222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).

ZAPISY OGÓLNE 

Procedura funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Gminie Jedwabno określa:

 • zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, 
 • infrastrukturę, która objęta jest monitoringiem wizyjnym, 
 • miejsca instalacji kamer, systemu na terenie Gminy Jedwabno, 
 • cele instalacji monitoringu wraz z opisem przetwarzanych danych i operacji na nich, 
 • zasady rejestracji i zapisu informacji oraz sposoby ich zabezpieczenia, 
 • zasady wykorzystania i przekazywania zapisów monitoringu wizyjnego, 

  INFRASTRUKTURA OBJĘTA MONITORINGIEM WIZYJNYM 

Monitoringiem wizyjnym w Gminie Jedwabno objęty jest: 

 • Budynek Hali Sportowej w Jedwabnie przy ul. Polnej 1 oraz otwarta strefa aktywności; 
 • Teren parku przy ul. 1 Maja wraz z otoczeniem budynku przy ulicy 1 Maja 63.

Kamery zlokalizowane są w następujących miejscach: 

 • Budynek Hali Sportowej: 11 kamer (3 wewnątrz, 8 na zewnątrz budynku).
 • Teren parku przy ul. 1 Maja: 7 kamer na latarniach i budynkach gospodarczych parku, Otoczenie budynku przy ul. 1 Maja 63: 4 kamery na budynku.

CELE INSTALACJI MONITORINGU WRAZ Z OPISEM PRZETWARZANYCH DANYCH I OPERACJI NA NICH 

W celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Gmina Jedwabno zastosowała środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie gminy lub jednostek organizacyjnych gminy, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Szczegółowe cele stosowania monitoringu: 

 • zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów oraz osób przebywających na terenie obiektu), 
 • ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich oraz innych działań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu, 
 • wyeliminowanie aktów wandalizmu, 
 • ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.), 
 • ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych 
 • sprawowanie nadzoru oraz kontroli przez właściciela obiektu o stan infrastruktury obiektu oraz wyposażenia, 
 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych
 • W monitoringu wizyjnym mogą być przetwarzane w szczególności: wizerunek, cechy szczególne osób, numery identyfikacyjne (np.: numery tablic rejestracyjnych, numery boczne pojazdów). 
 • Operacje wykonywane na danych to w szczególności zapisywanie, przeglądanie, udostępnianie i usuwanie nagrań zarejestrowanych zdarzeń i osób niezależnie od charakteru nośnika. 
 • Zgodnie z art. 5 ust 1 RODO, Administrator Danych Osobowych zapewnia spełnienie zasad przetwarzania danych osobowych tj.: zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności, poufności oraz rozliczalności. 
 • Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz obiektów socjalnych.

 ZASADY REJESTRACJI I ZAPISU INFORMACJI ORAZ SPOSOBY ICH ZABEZPIECZENIA 

 • Zapisy wideo na dysku twardym rejestratora przechowywane są do 30 dni kalendarzowych, a następnie automatycznie nadpisywane. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu na pisemny wniosek do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 
 • Monitoring funkcjonuje całą dobę. 
 • Rejestracji i zapisu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. 
 • Nie rejestruje się dźwięku (fonii). 
 • Dostęp do danych rejestratora zabezpieczony jest hasłem znanym upoważnionym osobom i obsłudze informatycznej jednostki.
 • Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

ZASADY WYKORZYSTANIA ZAPISÓW MONITORINGU WIZYJNEGO 

 • Dane zarejestrowane na nośniku podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu ochrony danych osobowych oraz nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom. 
 • Nagrania mogą być wykorzystane do wstecznej analizy rejestrowanych zdarzeń. 
 • W sytuacji zaistnienia zdarzenia wynikającego z celów instalacji systemu monitoringu wizyjnego dopuszcza się wykorzystanie zapisów wideo do jego analizy oraz oceny, a także przekazania kopii zapisu organom ścigania, na ich pisemny wniosek. Przekazane dane organom ścigania nie są archiwizowane. 
 • Wójt może używać zapisu monitoringu w celu wykrycia sprawców wykroczeń oraz zdarzeń naruszających bezpieczeństwo osób i mienia. 
 • Osoby biorące udział w zdarzeniach zarejestrowanych w systemie monitoringu mogą wnioskować w formie pisemnej o zabezpieczenie nagrania, w celu przekazania uprawnionym organom. 
 • Zapisy z monitoringu nie są archiwizowane.

 MIERNIKI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MONITORINGU 

 • Zapisy monitoringu są kontrolowane doraźnie oraz w sytuacjach związanych z pojawiającymi się zagrożeniami w rejonach zainstalowanych kamer. 
 • Podgląd rejestrowanego materiału oraz nagrań dopuszczalny jest jedynie w celu weryfikacji poprawności działania monitoringu oraz analizy zaistniałych incydentów, które mogły zostać zarejestrowane.

ZASADY PRZEKAZYWANIA ZAPISÓW MONITORINGU WIZYJNEGO 

 • Dane z zapisu monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione instytucjom państwowym w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych takim jak Policja, Sąd, Prokuratura na wniosek 
 • Przedstawiciel instytucji wymienionych w punkcie 1 zobowiązany jest pisemnie pokwitować odbiór nośnika, z którego sporządza się protokół przekazania. 
 • Nośnik, na który skopiowano pliki z monitoringu wizyjnego powinien zostać zapakowany do koperty, opisany (krótki opis zdarzenia, jego data) oraz opieczętowany. 
 • Osoba będąca obiektem zdarzenia zarejestrowanego przez monitoring wizyjny ma prawo żądania wglądu do jego zapisu wyłącznie na pisemny wniosek złożony do Wójta Gminy Jedwabno.

 KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – MONITORING WIZYJNY

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w monitoringu jest Wójt Gminy Jedwabno z siedzibą przy ul. Warmińskiej 2, 12-122 Jedwabno. 
 • Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem mail: [email protected] lub korespondencyjnie na adres. 
 • Dane osobowe przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na podstawie: art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) i na postawie art.222 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy. 
 • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów dla jakich zostały zebrane. 
 • W szczególnych sytuacjach (np. zdarzenia naruszające bezpieczeństwo osób) Administrator może udostępnić Państwa dane w postaci wizerunku innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa (np. Policji). 
 • Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 
 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: [email protected]
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. oraz do organizacji międzynarodowych. 
 • Wobec osób nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), oraz dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. 
 • Każdej osobie przysługuje prawo do informacji o objęciu jej monitoringiem w przestrzeni publicznej. Wymienione prawo realizowane jest przez administratora danych poprzez rozmieszczenie na monitorowanym obszarze tablic informujących o objęciu monitoringiem wizyjnym oraz zamieszczeniem informacji na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jedwabno. 
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 ZAPISY KOŃCOWE 

 • Monitoring wizyjny może być systematycznie modernizowany, jeżeli wynika to z potrzeb oraz możliwości finansowych, po czym zostanie zaktualizowany regulamin monitoringu. 
 • Miejsca objęte monitoringiem wizyjnym są oznakowane tabliczkami informacyjnymi. 
 • Niniejszy regulamin został utworzony zgodnie Art. 9a. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedurą ostateczną decyzję podejmuje Wójt Gminy Jedwabno