lgd

WSPÓLNIE TWÓRZMY
NOWĄ LOKALNĄ STRATEGIĘ ROZWOJU
DLA OBSZARU LGD ?BRAMA MAZURSKIEJ KRAINY? !!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH ORGANIZOWANYCH W GMINIE JEDWABNO, PRZEDSIĘBIORCÓW, PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, INSTYTUCJI PUBLICZNYCH, MIESZKAŃCÓW.

W związku z rozpoczęciem procedury przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Brama Mazurskiej Krainy? , zgodnie z wytycznymi Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, oraz Rozporządzeniem MRiRW z dnia 3.06.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego PROW na lata 2014 – 2020,

Lokalna Grupa Działania ?Brama Mazurskiej Krainy? serdecznie zaprasza na warsztaty dla mieszkańców Gminy Jedwabno, które odbędą się w dniu 30 lipca w godzinach od 10.00 do 13.00, w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, ul. 1 Maja 63, 12-122 Jedwabno.

Szczegółowy program warsztatów:
1) ogólne założenia PROW 2014 – 2020 – zadania realizowane przez LGD,
2) partycypacyjny model definiowania potrzeb i problemów ? analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, drzewo problemów ( praca warsztatowa ),
3) partycypacyjny model definiowania założeń strategicznych ? budowanie matrycy celów strategicznych i operacyjnych LSR, grupy docelowe, kluczowe wskaźniki (praca warsztatowa).

Udział w warsztatach jak najszerszego grona przedstawicieli mieszkańców, organizacji społecznych, biznesu i instytucji publicznych jest szczególnie ważny w przygotowaniu strategii na kolejne lata, która dosyć ogólnie ma sprecyzowane ramy tematyczne działań, natomiast profil priorytetowych projektów określają poszczególne LGD w swoich strategiach.
Bez Państwa zaangażowania, opracowanie dokumentu strategicznego odpowiadającego na faktyczne potrzeby obszaru nie będzie możliwe.

Czekamy na Państwa!

?Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie?. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020? Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ? www.minrol.gov.pl
Informacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania ?Brama Mazurskiej Krainy? ? www.lgdbmk.pl
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ?Wsparcie przygotowawcze?, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.