W dniach 10, 11 i 12 lipca 2015 roku odbyły się XXIII Dni Jedwabna, które w swo­jej nazwie zawie­rają obchody święta miej­sco­wo­ści Jedwabno. Orga­ni­za­to­rem imprezy był Gminny Ośro­dek Kul­tury w Jedwab­nie oraz Gmina Jedwabno. Lip­cowa oferta zabaw ple­ne­ro­wych zwró­cona była w dużej mie­rze do tury­stów cza­sowo prze­by­wa­ją­cych na tere­nie naszej gminy oraz oczy­wi­ście do miesz­kań­ców gminy Jedwabno i pobli­skich gmin.

W pią­tek 10.07.2015 roku została odpra­wiona Msza Święta w inten­cji miesz­kań­ców Gminy Jedwabno w tutej­szym Kościele oraz odbyły się obchody 25-lecia odda­nia do użytku budynku Gmin­nego Ośrodka Kul­tury, pod­czas któ­rych została przed­sta­wiona histo­ria obiektu oraz zostały wrę­czone kwiaty wraz z podzię­ko­wa­niami dla byłych dyrek­to­rów GOK-u, rów­nież dla obec­nego: Jerzego Pała­sza. Na zakoń­cze­nie swój występ oddał zespół ?Czer­wony Tuli­pan? oraz wszy­scy mogli obej­rzeć wystawę pople­ne­rową ?Czarny Piec 2014?.

W sobotę 11.07.2015 roku na sta­dio­nie spor­towym w Jedwab­nie odby­wała się dal­sza część święta miej­sco­wo­ści. Na początku śpiewał zespół „Wesołe Nutki”, a swo­imi grami i zaba­wami zachwy­cały dzieci klauny na szczu­dłach z ?Kaczego Bagna?. Następ­nie około godziny 17:30 zaczęły się kon­certy zespo­łów muzycz­nych takich jak: ?Bee Free? (rock and roll), ?Ejto­ban­gla? (funk roll, rap, reg­gae). Około godziny 20:00 wszy­scy prze­nie­śli się w kli­maty disco polo, bo na scenę wszedł Bar­tosz Abram­ski. Gwiazdą sobot­niego wie­czoru był BOBI. Po kon­cer­tach tra­dy­cyj­nie dys­ko­tekę pod chmurką popro­wa­dził DJ MeetYou.

W nie­dzielę 12.07.2015 roku po raz pierw­szy na tere­nie Gminy Jedwabno odbył się Festi­wal Fol­klo­ry­styczny, głów­nym orga­ni­za­to­rem było Sto­wa­rzy­sze­nie Kul­tu­rowe Tanecz­nik. Pod­czas całego festi­walu wystą­pili: Zespół ?Ciar­da­sie? z Czar­nej Góry, Zespół ?Mazur­ska Kosa­cze­wina? z Kętrzyna, Fol­klo­ry­styczny Zespół Śpie­wa­czy ?Resze­la­nie? z Reszla, Zespół Tańca Ludo­wego ?Perła War­mii? z Lidz­barka War­miń­skiego, Zespół Ludowy Taneczno-Śpie­wa­czy ?Dyb­zaki? z Gierz­wałdu oraz tutej­szy Zespół Pie­śni i Tańca ?Jedwabno?.

Dodat­kowo przez 3 dni na tere­nie sta­dionu można było korzystać z parku rozrywki, uroków zakupów na  sto­iskach han­dlowych, cieszyć podniebienie na stoiskach kuli­narnych. Nie obyło się oczywiście bez stoiska twórców ludowych. Dla lubiących pokazy zagościła: zie­larka, rzeź­biarz oraz  Fun­da­cjia Autrim­pus ze Szczytna.

Podziękowania należą się sponsorom:

?Mazurski Grzybki? – Marek i Grzegorz Festnak, Ośrodek Wypoczynkowy ?Rusałka? – Grażyna Tomczak, Janina Dobrzyńska, ?S.C. Kram? – Bożena Wyrzykowska ? Buk i Wiesław Nideraus, Bank Spółdzielczy w Szczytnie oddział w Jedwabnie, ?Stan-Bud? – Romana i Stanisław Gnoza, Ośrodek Szkoleniowo ? Wypoczynkowy ?U Maksia? – Agnieszka i Jacek Maksymowicz, Bożena i Zbigniew Buk, Kwiaciarnia ?Wrzos? – Alicja Olszewska, ?Transport Usługowy? – Paweł i Waldemar Miecznikowscy, ?Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska?, Halina i Krzysztof Ważny, Poczta Polska S.A. – Dorota Dudzik

 

FOTORELACJA:

PIĄTEK, 10.07.2015

SOBOTA, 11.07.2015

NIEDZIELA, 12.07.2015

Zdjęcia: Mateusz Arbatowski