INFORMACJA O DOFINANSOWANIU

 

Wniosek o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? objętego PROW na lata 2007-2013

Data zawarcia umowy:         02.09.2014 r.

 

Tytuł projektu:                      Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szuć wraz z warsztatami z zakresu wytyczania tras turystycznych

 

Opis operacji: Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców do działania na rzecz lokalnej społeczności poprzez przeprowadzenie modernizacji świetlicy wiejskiej i udział mieszkańców w warsztatach z zakresu wytyczania tras turystycznych.

Operacja obejmuje:

  • Remont dachu świetlicy wraz ze stolarką okienną na poddaszu
  • Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
  • Ocieplenie ścian i stropu
  • Roboty wewnętrzne wraz z dostawą pieca
  • Przeprowadzenie warsztatów z zakresu wytyczania tras turystycznych

 

Kwota dofinansowania: 25 000,00zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).

 

Wartość projektu: 73 238,26 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 26/100).

 

Lokalizacja:               miejscowość   Szuć

gmina              Jedwabno (gm. wiejska)

powiat             szczycieński