Dnia 9 czerwca 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie odbyła się Sesja Rady Gminy Jedwabno. Jednym z jej punktów było podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.  Rada Gminy po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, informacją o stanie mienia gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udzieliła Wójtowi Gminy Jedwabno absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. Maria Sienkiewicz Przewodnicząca Rady Gminy w Jedwabnie wraz z Radnymi pogratulowali Wójtowi dokonań, zachęcając do dalszej współpracy.

 

Zdjęcia: Tomasz Mikita