Informacja Wójta Gminy Jedwabno dotycząca uzyskania dofinansowania na usuwanie azbestu z terenu gminy Jedwabno w roku 2014

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek
2. Załączniki:
a) Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, z której ma być usuwany azbest oraz zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania (jeżeli wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem).
b) Dokument potwierdzający zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest do Starosty Szczycieńskiego wraz z adnotacją o nie wnoszeniu sprzeciwu.
c) Informacja o wyrobach zawierających azbest.
d) Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
Termin złożenia wniosku:
Do 28 lutego 2014 r.
Miejsce złożenia:
Sekretariat Urzędu Gminy w Jedwabnie
Pok. Nr 20
ul. Warmińska 2
12-122 Jedwabno

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Terenowej
pok. nr 13
tel.89 621 30 45 wew. 13

Inne dokumenty do pobrania:
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Załączniki