Gmina Jedwabno podpisała 15.10.2013 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gminy Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Burdąg i Waplewo” w ramach Osi Priorytetowej 6 – ” Środowisko przyrodnicze”, Działanie 6.1 – „Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska”. Poddziałanie 6.1.2 – „Gospodarka wodno – ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Planuje się wybudowanie ok. 0,7 km sieci wodociągowej i 12,96 km sieci kanalizacyjnej. Termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu to 31.10.2013 rok, natomiast jego rzeczowe zakończenie to 31.12.2014 rok.

Kwota dofinansowania wynosi 2 592 252,34  złotych.

 

zdjęcia: Grzegorz Siemieniuk, WFOŚiGW w Olsztynie.