Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynika ze złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji i wynosi:

– dla selektywnej zbiórki odpadów (segregacja na frakcje: szkło, papier, tworzywa sztuczne) – 28 złotych

– dla odpadów zmieszanych – 35 złotych

Od 1 lipca 2013 roku właściciel nieruchomości zobowiązany jest wpłacać wykazaną w deklaracji opłatę bez wezwania na rachunek bankowy:

Odbiorca:  Gmina Jedwabno

Rachunek: 83 8838 1015 2004 0105 8519 0020 – Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział Jedwabno

Tytułem: imię i nazwisko, adres nieruchomości oraz  miesiąc za który jest uiszczana oplata

Podane konto aktywne jest od dnia 1 lipca 2013 roku.

Opłaty należy dokonywać miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca.

Pierwsza płatność do 15 lipca 2013 roku.

Ważne: do właścicieli nieruchomości nie będą wysyłane informacje o wysokości opłat za odpady

Osoby, które nie złożyły w terminie deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych prosimy o dopełnienie tego obowiązku.