W związku z wdrażaniem znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 roku poz. 391 z późniejszymi zmianami) Gmina Jedwabno informuje, że do dnia 01 czerwca 2013 roku należy przedłożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje należy składać w Urzędzie Gminy Jedwabno w pokoju nr 15 lub w sekretariacie.

Wzór deklaracji PDF.