Nasz znak: SO 0002.1.3.2013 Data: 18.04.2013 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję XXIX sesję zwyczajną Rady Gminy Jedwabno w kadencji 2010-2014 na dzień 25 kwietnia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 10:00

Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie interpelacji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedwabno
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Kalinowskiej
8. Podjęcie uchwały w sprawie: kontynuacji w latach 2013-14 projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7,1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
9. Informacja dot. oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Jedwabno
10. Przygotowanie do sezonu turystycznego i informacja o planowanych wydarzeniach kulturalnych promujących gminę Jedwabno
11. Bezpieczeństwo i ochrona ppoż. w gminie.
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Jedwabno
/Maria Sienkiewicz/