Dnia 10.04.2013 roku w budynku Urzędu Gminy w Jedwabnie odbyło się podpisanie umów, w związku z „Otwartym konkursem ofert o dotację na realizację zadań publicznych w 2013r.” z zakresu:

1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

2. turystyki i krajoznawstwa,

3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 12/2013 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do spraw opiniowania wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert o dotację na realizację zadań publicznych w 2013 roku dokonała oceny merytorycznej 7 ofert na 9 złożonych w przedmiotowym konkursie.

Wójt Gminy Jedwabno po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej podjął decyzję o wyborze ofert do realizacji następujących oferentów: UKS „Bocian”, KS „Zryw” Jedwabno, Stowarzyszenie Kulturalne „Tanecznik” w Jedwabnie, Parafialny Zespół CARITAS przy Parafii pw. Św. Józefa w Jedwabnie, Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju i Kreatywności oraz rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia – Kraina Kreatywności, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Szuci, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Rekownica.