Nasz znak: SO 0012.1.4.2013                                     Data: 10.04.2013 roku

Uprzejmie informuję, że w dniu 18 kwietnia 2013 r. /czwartek/ o godz. 13:00  w Sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy.

Tematyka posiedzenia:

1. Stan dróg gminnych- droga Brajniki- Narty
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w na terenie Gminy Jedwabno
3. Przygotowanie do sezonu turystycznego i informacja o planowanych wydarzeniach kulturalnych promujących  gminę  Jedwabno
4. Bezpieczeństwo i ochrona ppoż. w gminie.
5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2012 roku
6. Strategia rozwoju gminy
7. Sprawy różne