Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn zm./ zwołuję XXVII sesję zwyczajną Rady Gminy Jedwabno w kadencji 2010-2014 na dzień 27 lutego 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie. Początek obrad sesji: godz. 12:00
Tematyka posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie interpelacji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013? 2023.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy Jedwabno na 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Jedwabno
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw Jedwabno i Lipniki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich działających na terenie gminy Jedwabno
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Jedwabno.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Finansowo- Gospodarczych na 2013 rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych na 2013 rok
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/166/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Krystyny Głażewskiej
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Jana Laskowskiego
18. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
19. Odpowiedzi na interpelacje.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Jedwabno
/Maria Sienkiewicz/