Na podstawie art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn,.zm.) Wójt Gminy Jedwabno ogłasza konkurs ofert o dotację na realizację zadań publicznych w 2013 roku z zakresu:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) turystyki i krajoznawstwa
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

 

Załączniki:

 

Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 2013r.

 

Informujemy, że termin rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 r. z zakresu:
1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2. Turystyki i krajoznawstwa,
3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
uległ przedłużeniu do dnia 15 marca 2013 r.