W związku z zamiarem realizacji zadania budżetowego na podstawie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Jedwabno zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty tenowej na ?Zakup automatycznej kontenerowej stacji zlewczej na ścieki dowożone do oczyszczalni ścieków w Jedwabnie?
Ofertę prosimy przesłać do dnia 06.12.2012 roku na adres: Urząd Gminy w Jedwabnie, u. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] do godz. 1400.
Do oferty proszę dołączyć kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego.Postępowanie ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy Wykonawca, który spełnia określone w niniejszym dokumencie warunki.

Szczegółowy opis dostawy:
1. Opis funkcjonowania stacji:
Stacja zlewcza przyjmuje ścieki tylko od klientów posiadających odpowiedni identyfikator np. czip. Po zapięciu wozu asenizacyjnego i przyłożeniu identyfikatora, w stacji otwiera się zasuwa i następuje zrzut nieczystości.Stacja zapewnia ilościowy pomiar ścieków poprzez wyposażenie ciągu spustowego w przepływomierz elektromagnetyczny DN 100, jak również jakościowy pomiar ścieków poprzez wbudowany moduł pomiarowy z pomiarem pH i temperatury.
Stację zlewczą można tak skonfigurować by w przypadku przekroczenia wielkości założonego kontyngentu zrzutów lub dopuszczalnych wartości parametrów fizyko-chemicznych, np. pH, zawór wlotowy został automatycznie zamknięty.
Stacja zlewcza ścieków posiada układ samopłuczący oczyszczający automatycznie układ pomiarowy po każdym spuście ścieków.
Po zakończeniu spustu zasuwa się zamyka i uruchamiany jest system płuczący. Równocześnie klient otrzymuje kwit informacyjny będący potwierdzeniem dostawy. Dane o dostawach zapamiętywane są w stacji do chwili sczytania. Czas otwarcia zasuwy będzie ustalony dla każdego typu samochodu.

2. Parametry techniczne automatycznej kontenerowej stacji zlewczej:

Przepustowość:

standardowa do 160m3/h
Zasilanie 230V 50Hz
Doprowadzenie zasilania kabel YKYżo 3 x 4 mm2
Maksymalny chwilowy pobór mocy do 3 kW
Pobór mocy:
układ sterowania ~ 200 W
ogrzewanie 1000 W
oświetlenie wewnętrzne ~ 100 W
wentylacja ~ 25 W
Pobór wody dla układu płuczącego ~ 8 litrów / cykl
Mierzone parametry:
objętość ścieków w zakresie prędkości przepływu 0 ÷2000 dm3/min
pH 2 ÷14 pH
temperatura 0 ÷50 °C
przyłącze 160 mm
przewód przepływowy ścieków ?160 mm
przewód doprowadzający wodę PE DN 32
Wykonanie materiałowe stal kwasoodporna

2. Dodatkowe wyposażenie:
panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy oraz klawiaturę przemysłową pełna ?wandalo-odporna?, wykonanie ze stali kwasoodpornej;
możliwość fabrycznego przystosowania do pracy w przedpłatowym systemie rozliczeniowym SRP;
drukarka z obcinaczem papieru;
dotykowy ekran LCD 7
3. Zamawiający na własny koszt wykona:
przyłącza wody, ścieków i energii elektrycznej,
fundament zgodnie z wytycznymi dostawcy stacji zlewczej,
oraz ustawi zlewnię na fundamencie i podłączy media.
4. Gwarancja ? minimum 24 miesięcy.
5. Termin realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2012 roku.
6. Okres związania z ofertą ? 30 dni.

Kryteria oceny złożonych ofert:
cena oferty brutto (w PLN) ? 100%

Pełna treść ogłoszenia w załączonym pliku!

Załączniki