Urząd Gminy Jedwabno informuje, że zgodnie z prowadzonym programem udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy Jedwabno w związku z uchwałą Nr IX/53/15 Rady Gminy Jedwabno z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/297/14 Rady Gminy Jedwabno z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ustalania zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jest możliwość składania wniosków o dofinansowanie na realizację następujących inwestycji:

– budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych dla budynków mieszkalnych, dla których nie planuje się zbiorowego odprowadzania ścieków,

– likwidacji zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości,

– budowy przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości,

– budowa przyłącza wodociągowego

– wymiana pokryć dachowych zawierających azbest na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub innych ( kosztem kwalifikowanym jest demontaż, transport i utylizacja azbestu z nieruchomości przez firmy posiadające odpowiednie kwalifikacje).

Ww inwestycje mają na celu osiągnięcie efektu ekologicznego poprzez poprawę stanu środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy Jedwabno.

1. Udzielenie dotacji następuje na wniosek, do którego należy dołączyć:

– harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji z określeniem dat realizacji zadania oraz łącznej kwoty inwestycji,

– kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele związane z realizacja zadania ( np. akt notarialny, nr księgi wieczystej)

– pisemną zgodę współwłaścicieli w przypadku gdy wniosek składany jest przez jednego współwłaściciela nieruchomości.

2. Wnioski należy składać w ciągu całego roku kalendarzowego w następujących terminach do :

– 31 marca

– 30 czerwca

– 31 października

Przypominamy o obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej zgodnie z art. 5, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Z 2022 r., poz. 2519 ze zm.).

Należy złożyć :

1. wniosek

2. oświadczenie nr konta 

3. harmonogram

4. sprawozdanie końcowe

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno,
tel: (89) 621 30 45 wew. 25, pokój 12

harmonogram azbest

Nowy wniosek-przylacza 2019

oświadczenie nr konta azbest

harmonogram kanalizacja

oświadczenie nr konta

sprawozdanie końcowe

harmonogram woda

harmonogram szambo

oświadczenie nr konta szambo

Współwłaściciel oświadczenie zgoda