W związku z zamiarem realizacji zadania budżetowego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst Jednolity Dz. U. z 2010r.; Nr 113; poz. 759) Gmina Jedwabno zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na zakup i dostawę samochodu dostawczego zgodnie z wymaganymi poniżej parametrami technicznymi zawartymi w szczegółowym opisie.
Ofertę prosimy przesłać do dnia 26.07.2012r. na adres: Urząd Gminy w Jedwabnie, ul. Warmińska 2, 12 ? 122 Jedwabno lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], bądź na nr faksu 089 621 ? 30 ? 94 do godz. 1400 Do oferty proszę dołączyć kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Postępowanie ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy Wykonawca, który spełnia określone w niniejszym dokumencie warunki.
Pełna treść ogłoszenia w załączniku