Konsultacje w Punkcie Pomocy Rodzinie odbywają się pod numerami telefonów:

 • Instruktor terapii uzależnień – Justyna Dęby  tel. 660 – 084 – 709
 • Psycholog – Anna Miłek, tel. 533 – 250 – 973
 • Prawnik – Urszula Bylińska, tel. 692 – 314 – 826
 • Pedagog – Elżbieta Nideraus, tel. 692 – 437 – 320
 • Pracownik socjalny – tel. 896213631

Zapraszamy osoby uzależnione i używające szkodliwie (alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy, nikotyny), współuzależnione (partnerzy osób uzależnionych), członków rodzin oraz osoby dotknięte przemocą w rodzinie,.

Świadczymy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym dla osób zgłaszającymi się z własnej inicjatywy.

Główne zadania Punktu Pomocy Rodzinie to:

 • Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
 • Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, prawnych i psychiatrycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
 • Motywowanie osób współuzależnionych do ewentualnego podjęcia psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 • Wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
 • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu lub środków odurzających do podjęcia leczenia odwykowego oraz psychoterapii w zakładach lecznictwa odwykowego.
 • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące.
 • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 • Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
 • Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.