Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedwabnie w pokoju nr 1 od dnia 02.09.2019r. – do 16.09.2019r. (ze względu na fakt, iż w 2019r. 15 września wypada w niedzielę)

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW DO WNIOSKU

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (dochody w miesiącu sierpień 2019r).
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje:
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto.
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Jedwabno.