Procedura związana z wykonaniem przyłącza do komunalnej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

 1. Złożenie wniosku do Urzędu Gminy Jedwabno o wydanie warunków przyłączenia do sieci.
 2. Należy sporządzić projekt budowlany przyłącza, który opracuje osoba posiadające
  uprawnienia do projektowania w branży sanitarnej.
 3. Projekt budowlany przyłącza należy uzgodnić z Referatem Rozwoju i Ochrony Środowiska
  Urzędu Gminy w Jedwabnie.
 4. Po pozytywnym uzgodnieniu przyłącza i przed zasypaniem przyłącza (miejsce włączenia rury
  przyłączeniowej) roboty instalacyjne należy zgłosić do odbioru w Referacie Rozwoju i Ochrony
  Środowiska, w celu uzyskania protokołu odbioru przyłącza.
 5. W przypadku przyłącza kanalizacyjnego, Inwestor montuje na własny koszt przepływomierz
  lub wodomierz i zgłasza do odbioru w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnie.
 6. W przypadku przyłącza wodociągowego, Inwestor przygotowuje instalację do montażu
  wodomierza i zgłasza do odbioru w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
  Jedwabnie.
 7. Należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego przyłącza, która
  stanowi załącznik do protokołu odbioru wykonanego przyłącza.