W dniu 23.10.2018 r. w Urzędzie Gminy Jedwabno odbyło się przekazanie dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jedwabno części wyposażenia zakupionego w ramach powierzonego zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1754/18 zawartą w dniu 07.09.2018 r.
Zadanie jest realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy. Łączna wartość sprzętu jaki zostanie zakupiony wynosi 31.818,18 zł, z czego 31.500,00 zł to dotacja z Funduszu Sprawiedliwości a 318,18 zł z budżetu Gminy Jedwabno.
Na mocy podpisanych umów użyczenia Sławomir Ambroziak – Wójt Gminy Jedwabno przekazał:
  • jednostce OSP Szuć – reprezentowanej przez Mirosława Wieczorka – Prezesa OSP Szuć oraz Dariusza Piórkowskiego – Naczelnika OSP Szuć  – defibrylator AED,
  • jednostce OSP Burdąg – reprezentowanej przez Józefa Dawida – Prezesa OSP Burdąg oraz Karola Rutkowskiego – Naczelnika OSP Burdąg – defibrylator AED oraz deskę ortopedyczną,
  • jednostce OSP Jedwabno – reprezentowanej przez Mariusza Wojciechowskiego – Prezesa OSP Jedwabno oraz Krzysztofa Nikadon – Skarbnika OSP Jedwabno, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Jedwabnie – defibrylator AED.
Pozostały sprzęt którego zakup zaplanowany jest w ramach powyższego działania będzie sukcesywnie przekazywany jednostkom z chwilą realizacji dostaw.
Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Jedwabno realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „ Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości .”
Krzysztof Nikadon
Komendant Gminny ZOSP RP w Jedwabnie

 

Zadanie współfinansowano

ze środków Funduszu Sprawiedliwości,

którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości