Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na Wójta Gminy nowy obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne. Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania przez osoby posiadające na terenie Gminy nieruchomości – opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Opłacie  podlegają osoby fizyczne i prawne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych  w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej (art.269 ust. 1 pkt 1 Prawo wodne).

Władający nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2 (obejmującą wszystkie działki ujęte w jednej księdze wieczystej), którzy zabudowali swoją nieruchomość powyżej 70%, mogą złożyć Wójtowi Gminy Jedwabno wypełnione oświadczenie.

Oświadczenie należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2,
12-122 Jedwabno.

Wójt, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty. Informacja zawierać będzie sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty na rachunek bankowy urzędu Gminy (wskazany w informacji) powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono przedmiotową informację. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne.

Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Dokonane wpłaty (90%) Wójt Gminy zobowiązany jest przekazać na konto nowo utworzonego przez ustawę Podmiotu – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

  • bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
  • z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
    a. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem –0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

b. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

c. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedwabno, a także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Jedwabno pok. 11.

 

Oswiadczenie_o_zmniejszeniu_naturalnej_retencji [Plik DOC]