INFORMACJA O UDOSTĘPNIENIU
DO WGLĄDU SPISU WYBORCÓW

 

Wójt Gminy Jedwabno informuje, że spis wyborców sporządzony w celu przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Jedwabno, w terminie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 15 października 2018 r. w pokoju nr 12 (I piętro) w godzinach jego urzędowania.
Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.