W lipcu bieżącego roku Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłosi konkurs na projekty dotyczące tworzenia miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz opiekunów dziennych. Nabór wniosków rozpoczniemy w sierpniu. Łączna pula środków na dofinansowanie projektów przekracza 8 mln zł. Poniżej prezentujemy podstawowe założenia konkursów.

Kto będzie mógł wziąć udział w konkursie?

Wnioski będą mogły składać podmioty, które utworzą lub już prowadzą żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniają opiekunów dziennych.

Na co można otrzymać dotację?

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na:

Ø tworzenie nowych miejsc opieki w istniejących lub nowo tworzonych żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna.

Ø dostosowanie istniejących miejsc opieki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna.

Ø koszty bieżącej działalności przez okres do 24 miesięcy, w tym m.in. wynagrodzenia personelu, utrzymanie lokalu (czynsz, media), wyżywienie dzieci.

Celem projektu nie może być budowa nowej placówki od podstaw, lecz co najwyżej adaptacja już istniejących lokali na potrzeby tworzonej placówki. Możliwe jest sfinansowanie wydatków związanych na przykład z zakupem mebli, wyposażenia, zabawek, pomocy edukacyjnych, wyposażenia placów zabaw, dostosowaniem pomieszczeń do wymogów sanitarno-higienicznych, organizacją kuchni, stołówek, szatni, itp.

Czy do projektu trzeba wnieść wkład własny?

Tak, do projektu trzeba wnieść wkład własny w wysokości co najmniej 5 %. Wkład można wnieść w formie rzeczowej, np. przez udostępnienie lokalu będącego w zasobach gminy. Wkład można również wnieść w formie finansowej w ramach kosztów pośrednich. W tym przypadku wkład wnosi się przez pomniejszenie o 5 p.p. kosztów pośrednich przyznanych na zarządzanie projektem, a gmina nie musi wnosić własnych zasobów. Wkład może pochodzić również ze środków Programu Maluch+, czy symbolicznych opłat pobieranych od opiekunów dzieci.

Co z placówką po okresie finansowania w projekcie?

Beneficjent będzie zobowiązany do zachowania trwałości utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez co najmniej 2 lata od zakończenia projektu. Trwałość jest rozumiana jako gotowość placówki do świadczenia usług w ramach utworzonych miejsc opieki, czyli do przyjęcia liczby dzieci równej liczbie utworzonych miejsc opieki. Nie ma natomiast obowiązku, by wszystkie utworzone miejsca były obsadzone.

W okresie trwałości miejsca mogą być finansowane ze środków własnych gminy, z innych źródeł zewnętrznych (np. Maluch+) oraz z opłat rodziców.

Kto będzie mógł skorzystać z nowych miejsc opieki?

Z nowych miejsc opieki będą mogli skorzystać opiekunowie prawni dzieci do 3 roku życia:

Ø osoby niepracujące (bezrobotne, bierne zawodowo), pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby przebywające na urlopie wychowawczym,

Ø osoby pracujące,  sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3, w tym osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

W okresie finansowania z projektu utworzone miejsca będą udostępniane bezpłatnie lub za drobną opłatą pobieraną na poczet wkładu własnego.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Przy okazji zachęcamy do polubienia i obserwowania naszego profilu na Facebooku: https://facebook.com/WUPOlsztyn

 

 

rpo.wupolsztyn.praca.gov.pl

power.wupolsztyn.praca.gov.pl

facebook.com/WUPOlsztyn

 

Punkt kontaktowy PO WER i RPO WiM czynny w godzinach:

– od 8:00 do 16:00 poniedziałek

– od 7:30 do 15:30 wtorek – piątek