ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Gmina Jedwabno, ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno w ramach projektu pt. ?Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedwabno? (nr Projektu: WND-POKL.09.01.02-28-179/11) w ramach realizacji projektu ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” w ramach POKL – Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w dniu 12.01.2012 r. Gmina Jedwabno ogłasza otwarty dodatkowy nabór ofert do Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Jedwabnie… Pełna treść ogłoszenia w załączniku!