Informacja dotycząca oferty Stowarzyszenia Kulturalnego TANECZNIK w Jedwabnie na zadanie publiczne pn. „Polsko –Litewska wymiana kulturalna Jedwabno 2017”.
Wójt Gminy Jedwabno informuje, że dnia 16 czerwca 2017 r. do Urzędu Gminy w Jedwabnie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Kulturalnego TANECZNIK w Jedwabnie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Polsko –Litewska wymiana kulturalna Jedwabno 2017”.
Zadanie może być zrealizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z póżn. zm.).
Zgodnie z ust. 4 w/w artykułem każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi można zgłaszać:
– pisemnie do sekretariatu Urzędu Gminy w Jedwabnie pokój 20 na adres: ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno
– lub elektronicznie na adres: [email protected]

Załączniki: