Informacja o wyłonieniu wykonawcy modernizacji lokalu świetlicy wiejskiej w Witowie, w związku z realizacją projektu pt.: ?Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Witowie?, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś IV Leader

 

W związku z zaproszeniem do składania ofert na remont świetlicy wiejskiej w Witowie, do dnia 18 października 2011r., do godziny 12:00, wpłynęły oferty od następujących podmiotów:

 

  1. ?MIRO? Usługi Budowlane i Handel, Mirosław Kozłowski, 12-130 Pasym, ul. Mazurska 7, NIP: 745-104-04-07; na kwotę 17.567,45zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych 45/100gr);
  2. ?EURO PARTNER? Małgorzata Mroczek, 12-100 Szczytno, ul. Bohaterów Westerplatte 4/5, NIP: 694-149-00-40; na kwotę 23.964,53zł (słownie dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 53/100gr);

 

Obydwie oferty wyrażone zostały w cenach brutto i zawierają podatek VAT w wysokości 23%. Do wykonania przedmiotowych robot budowlanych, w ramach realizowanego projektu robót budowlanych:

 

?MIRO? Usługi Budowlane i Handel, Mirosław Kozłowski, 12-130 Pasym, ul. Mazurska 7, NIP: 745-104-04-07. Przedłożona i wybrana oferta spełnia odnośne wymogi formalne i mieści się w przedziale środków przeznaczonych na realizację.

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA O WYBORZE OFERTY ZOSTAŁA ZAMIESZCZONA DNIA 18.10.2011 ORAZ STRONIE WWW.JEDWABNO.PL ORAZ NA STRONIE BIP GMINY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD ADRESEM: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska