Uprzejmie zapraszam na Sesję Rady Gminy Jedwabno, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015 roku, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie.
Początek obrad sesji: godz. 10:00
Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie interpelacji.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok i absolutorium.
a) Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Jedwabno z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.
b) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Wójta Gminy Jedwabno za 2014 rok.
c) Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jedwabno sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok.
d) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
e) Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno za 2014 rok.
f) Odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Jedwabno.
g) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2015? 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019.
10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Jedwabno w okresie między sesjami.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy Jedwabno