ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 01.03.2015 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2013.1399 -j.t.), Wójt Gminy Jedwabno, zawiadamia, że Rada Gminy Jedwabno w dniu 6 lutego 2015 r. podjęła uchwałę Nr IV/21/15 zmieniającą uchwałę Nr XXIV/177/2012 Rady Gminy Jedwabno z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jedwabno.
W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
– jeśli właściciel nieruchomości nie prowadzi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ? ponosi opłatę w wysokości 39,00 zł od gospodarstwa domowego.
– jeśli właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych – ponosi opłatę w wysokości: 32,00 zł od gospodarstwa domowego.

Niniejszą opłatę należy wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca na nr rachunku bankowego Gminy Jedwabno:
83 8838 1015 2004 0105 8519 0020
Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości wobec którego została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na niezłożenie deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji.
W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informuję również, iż właściciele nieruchomości którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

Wójt Gminy Jedwabno
Sławomir Ambroziak