OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół w Jedwabnie informuje, iż na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 31 lipca 2014r.(Dz.U z 2014r. poz.1024) ) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2014 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 05.08.2014r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015

(druki do pobrania w sekretariacie szkoły, na stronie internetowej www.zsjedwabno.edupage.org, www.jedwabno.pl).

1. Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę:

– w klasach II-III, VI szkoły podstawowej;

– uczniowie niepełnosprawni (słabowidzący, niesłyszący,słaboszycący z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym ??. patrz( §2 ust.2,3,4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 31 lipca 2014r.Dz.U z 2014r. poz.1024 ) klas II-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (w przypadku tych uczniów wyprawkę szkolną przyznaje się niezależnie od dochodów po przedstawieniu kserokopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną)

2. Dofinansowanie mogą uzyskać uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na 1 członka rodziny:

– nie przekracza kwoty 539 złotych netto miesięcznie;

– uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na 1 członka rodziny nie spełnia kryterium dochodowego, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa np. bezrobocie, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm ??. patrz (art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz.U z 2013r. poz.182 tekst jednolity)

3. Wysokość dofinansowania wynosi:

do 225zł ? dla uczniów klas II ? III szkoły podstawowej

– dla uczniów niepełnosprawnych klas II-III szkoły podstawowej (którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego)

do 325zł ? dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

-dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkoły podstawowej (którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego)

do 350zł ? dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum (którzy nie korzystają z podręczników do kształcenia specjalnego)

Więcej informacji patrz (§3 ust.1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 31 lipca 2014r.Dz.U z 2014r. poz.1024)

4. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku)tj. zaświadczenie z zakładu pracy lub Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzenie z GOPS-u o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego oraz dowód zakupu podręczników (faktura Vat wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręcznika wraz ze szczegółowym rozliczeniem wydatków).

5. Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 9 września 2014r. w godz. od 8.00 do 15.00.

 

ZAŁĄCZNIKI