Na terenie oczyszczalni ścieków w Jedwabnie powstał GMINNY PUNKT ZBIÓRKI ODPADÓW PROBLEMATYCZNYCH zorganizowany przez Firmę Remondis Olsztyn. W punkcie przyjmowane są odpady dowiezione na własny koszt od osób mających podpisaną umowę na odbiór odpadów z Gminą Jedwabno.

Punkt czynny jest od poniedziałku do soboty w godzinach 7:00-15:00.

W punkcie odbierane są:

– odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone;

– opakowania wielomateriałowe;

– chemikalia;

– zużyte baterie i akumulatory;

-tekstylia;

– zużyte opony;

– odpady remontowe i rozbiórkowe;

– metal;

– meble i inne odpady wielkogabarytowe;

– zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;

-popiół.

 

Dodatkowo na terenie oczyszczalni ścieków działa całą dobę automatyczna kontenerowa stacja zlewcza na ścieki dowożone. Stacja zlewcza przyjmuje ścieki tylko od klientów posiadających odpowiedni identyfikator np. czip. Po zapięciu wozu asenizacyjnego i przyłożeniu identyfikatora w stacji otwiera się zasuwa i następuje zrzut nieczystości. Stacja zapewnia ilościowy pomiar ścieków poprzez wyposażenie ciągu spustowego w przepływomierz elektromagnetyczny DN 100, jak również jakościowy pomiar ścieków poprzez wbudowany moduł pomiarowy z pomiarem pH i temperatury.