Nasz znak: SO 0012.1.3.2013
Data: 13.03.2013 roku

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 marca 2013 r. /czwartek/ w Sali narad Urzędu Gminy w Jedwabnie, odbędą się posiedzenia Komisji Rady Gminy: Komisja Rewizyjna godz. 8:00, Komisja Finansowo- Gospodarcza godz. 11:00, Komisja ds. Społecznych godz. 14:00
Tematyka posiedzenia:
1.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013? 2023.
2.Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Jedwabno na 2013 rok.
3.Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 rok.
4.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w ramach współpracy i finansowania w roku 2013 opracowania pn.: Zintegrowany Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Szczycieńskiej
5.Projekt gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Jedwabno w 2013 r.
6.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
7.Opinie w sprawie sprzedaży nieruchomości
8.Sprawy różne

Przewodnicząca
Komisji Finansowo-Gospodarczej
/Regina Gromek/