Tematyka posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedwabno na lata 2013? 2023.
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Jedwabno na 2013 rok.
3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Jedwabno.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw Jedwabno i Lipniki.
5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich działających na terenie gminy Jedwabno.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Jedwabno.
7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Finansowo- Gospodarczych na 2013 rok.
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji ds. Społecznych na 2013 rok.
9. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/166/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
11. Projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody.
12. Opinia w sprawie: kupna działki 248/4 o pow. 415m położonej w obrębie Jedwabno.
13. Opinia w sprawie: kupna działki 55/2 o pow. 5594 m i nr 55/3 o pow. 2024m położonych w obrębie Jedwabno.
14. Opinia w sprawie: kupna działki 525 o pow. 1500m położonej w obrębie Szuć.
15. Opinia w sprawie: kupna działki 105/107 o pow. 61m położonej w obrębie Narty.
16. Opinia w sprawie: kupna działki części 227/13 o pow. około 200m położonej w obrębie Kot przylegającej do działki 147/1
17. Opinia w sprawie: kupna części działki nr 155/12 położonej w obrębie Warchały przylegającej do działki 155/5
18. Opinia w sprawie: kupna części działki nr 155/10 (po podziale geodezyjnym nr 155/11 i 155/13) położonej w obrębie Warchały przylegającej do działki 177
19. Opinia w sprawie dalszej dzierżawy działki nr 94 w Waplewie
Przewodnicząca
Komisji Finansowo-Gospodarczej
/ Regina Gromek/