Urząd Gminy w Jedwabnie informuje, iż przystępuje do kontroli przedsiębiorców  w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych
z prowadzonych działalności.

Informujemy, iż zgodnie z ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Jedwabno.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: szkoły, zakłady produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, sklepy, pensjonaty oraz inne instytucje.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego
z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej!

 

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedwabno: Klik

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją,
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na właścicielu lokalu, chyba że umowa najmu stanowi inaczej.