Komunikat w związku z  oceną ofert konkursie o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych w 2012r., z zakresu:

1. wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości;

2. integracji/reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w połączeniu z turystyką i krajoznawstwem.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 18/2012 Wójta Gminy Jedwabno z dnia 29.03.2012, w sprawie powołania Komisji oceniającej oferty na wykonanie zadań publicznych w 2012r., dokonała oceny formalnej, a następnie oceny merytorycznej 6 ofert złożonych w przedmiotowym konkursie. Każdy z przedłożonych projektów oceniano z uwzględnieniem poniższych kryteriów, przyznając od 0 do 5 pkt.

Kryterium 1: znaczenie zadania dla realizowanych przez Gminę kierunków i celów;

Kryterium 2: przedstawiona kalkulacja kosztów, w tym wysokość środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, przeznaczonych na realizację zadania;

Kryterium 3: dostępność i zasięg oddziaływania zadania oraz jego przewidywane efekty społeczne;

Kryterium 4: ocena możliwości realizacji zadania przez składającego ofertę, w tym posiadana baza oraz wykwalifikowana kadra do realizacji zadania;

Kryterium 5.: ocena wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia na ten cel środków.

Do wsparcia w ramach realizacji zadań publicznych przedłożono następujące projekty:

  • Stowarzyszenia Przyjaciół Witowa „SPW”, Witowo 18/1, 12-122 Jedwabno, : „Nasza Świetlica- Miejsca zabaw i odpoczynku„, wartość projektu: 6.930zł, wnioskowana kwota dotacji: 2.970zł, 21pkt.;
  • Stowarzyszenia „Nasze Dzieciaki”, Warmińska 8a/8, 12-122 Jedwabno, „Przedszkole dobrego rodzica„, wartość projektu: 7.866zł, wnioskowana kwota dotacji: 2.314zł, ocena:19,3pkt.;
  • Stowarzyszenia Kulturalnego „Tanecznik”, Mazurska 11, 12-122 Jedwabno, : „Poznaj swój region tańcem ludowym„, 17,3pkt., wartość projektu: 13.200zł, wnioskowana kwota dotacji:2.973zł;
  • Stowarzyszenia Kulturalnego „Tanecznik”, Mazurska 11, 12-122 Jedwabno, : „Obchody XXX-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Jedwabno„, wartość projektu: 14.180zł, wnioskowana kwota dotacji: 4.254zł, 15pkt.;
  • Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Rekownica, Rekownica 15, 12-122 Jedwabno, : „Budowa wiaty integracyjnej dla mieszkańców wsi Rekownica„, wartość projektu: 14.900zł, wnioskowana kwota dotacji:4.000zł, 14,3pkt.;
  • Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich w Szuci, Szuć 5, 12-122 Jedwabno, 😕Zwiększenie promocji walorów krajoznawczo- turystycznych gminy Jedwabno?, 12,6pkt., wartość projektu: 4.670zł, wnioskowana kwota dotacji: 2.970zł ;

 

Suma wnioskowanych dotacji w ramach przedłożonych do oceny projektów, wyniosła 19.481zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych) i nie przekroczyła alokacji w kwocie: 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

 

Informację umieszczono na stronie BIP oraz www. jedwabno.pl