Na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) Gmina Jedwabno podaje do publicznej wiadomości, że z dniem 01 kwietnia 2019 roku przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego:

pt. Wspólnie -szczęśliwie

nr RPWM.11.02.03-28-0042/18

Powyższy projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Partnerem wiodącym w projekcie jest Fundacja Animowania Rozwoju i Aktywności z siedzibą w Olsztynie, ul. Nad Jarem 2/15, 10-172 Olsztyn, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy W Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000715477.

W ramach projektu przewidziane jest zwiększenie dostępności usług społecznych poprzez objęcie usługami społecznymi 11 rodzin z terenu Gminy Jedwabno, zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego. Projekt przewiduje m.in. indywidualną diagnozę rodzin, indywidualne spotkania ze specjalistami, wsparcie coacha, warsztaty grupowe oraz objęcie wsparciem pracownika socjalnego. Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Jedwabno.